മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

phosphorus Edit
    തീപ്പാഷാണം, ഇരുട്ടില്‍ പ്രകാശിക്കുന്ന അലോഹമൂലകം
    A multivalent, nonmetallic element of the nitrogen family that occurs commonly in, inorganic phosphate rocks and as organic phosphates in all living cells;, is highly reactive and occurs in several allotropic forms


phosphorus Edit
Noun
    a multivalent nonmetallic element of the nitrogen family that occurs commonly in inorganic phosphate rocks and as organic phosphates in all living cells; is highly reactive and occurs in several allotropic forms


Phosphorus Edit
Noun
    a planet (usually Venus) seen just before sunrise in the eastern sky


phosphorus
    പ്രകാശിതം


Entries from Olam Open Database

Phosphorus(noun)::
    ഗന്ധകം,
    ജലപാഷാണം,
    ഭാവഹം,
    പ്രഭാതനക്ഷത്രം,
    ഒരു അലോഹ മൂലകം,
    ഫോസ്‌ഫറസ്‌,
    ഭാസ്വരം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lug, nascent, puerility, callisthenics, cantonment


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean