മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

phoney Edit
    വ്യാജം, മിഥ്യ


phoney Edit
Adjective
    fraudulent; having a misleading appearance


phoney Edit
Noun
    a person who professes beliefs and opinions that he or she does not hold in order to conceal his or her real feelings or motives


Entries from Olam Open Database

Phoney(adjective)::
    വ്യാജമായ,
    തട്ടിപ്പായ,
    കൃത്രിമമായ,
Phoney(noun)::
    വ്യാജം,
    മിഥ്യ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hasty, അന്നവാഹി, ഇടതുരുക, പ്രഘാണം, ബാട്ടില്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean