മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

phaeton Edit
    മേല്‍ഭാഗം തുറന്ന നാലുരുള്‍ ഇരട്ടക്കുതിര വണ്ടി


phaeton Edit
Noun
    large open car seating four with folding top


Entries from Olam Open Database

Phaeton(noun)::
    മേല്‍ഭാഗം തുറന്ന നാലുരുള്‍ ഇരട്ടക്കുതിരവണ്ടി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ boundless, fornication, കട്ടമരം, കുങ്കുലിയം, ഔരംഗ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean