മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

perfume Edit
    സുഗന്ധദ്രവ്യം
    A distinctive odor that is pleasant


perfume Edit
Noun
    a distinctive odor that is pleasant


perfume Edit
Noun
    a toiletry that emits and diffuses a fragrant odor


perfume Edit
Verb
    fill or impregnate with an odor
eg: orange blossoms perfumed the air in the garden


perfume Edit
Verb
    apply perfume to
eg: She perfumes herself every day


Perfume
    സമാകര്‍ഷി, അധിവാസം


Entries from Olam Open Database

Perfume(noun)::
    സുഗന്ധദ്രവ്യം,
    പരിമളം,
    സുഗന്ധം,
    സുഗന്ധവസ്‌തു,
Perfume(verb)::
    സുഗന്ധമുണ്ടാക്കുക,
    സുഗന്ധം പരത്തുക,
    വാസനത്തൈലം,
    സുഗന്ധപൂര്‍ണ്ണമാക്കുക,
    സുഗന്ധം ചേര്‍ക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവലംബിക്കുക, അക്ലാന്ത, അഷ്ടൈശ്വര്യം, അസ്ഥിഭക്ഷം, അഹസ്കരന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean