മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

caloric Edit
    ഉഷ്ണം, ഉഷ്ണഹേതു


caloric Edit
Adjective
    relating to or associated with heat
eg: the caloric effect of sunlight


caloric Edit
Adjective
    of or relating to calories in food
eg: comparison of foods on a caloric basis


caloric Edit
Adjective
    of or relating to calories in food
eg: the caloric content of foods


Entries from Olam Open Database

Caloric()::
    ഉഷ്‌ണഹേതു,
Caloric(noun)::
    ഉഷ്‌ണം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tornado, അണിമാണ്ഡവ്യന്‍, ആരുവാമൊഴി, പുഷ്പശയ്യ, പറണ്ട


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean