മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

percussion Edit
    മുട്ട്, തട്ട്


percussion Edit
Noun
    the act of playing a percussion instrument


percussion Edit
Noun
    the act of exploding a percussion cap


percussion Edit
Noun
    the section of a band or orchestra that plays percussion instruments


percussion Edit
Noun
    tapping a part of the body for diagnostic purposes


Entries from Olam Open Database

Percussion()::
    മുട്ട്‌,
Percussion(noun)::
    കൊട്ടി ശബ്‌ദമുണ്ടാക്കല്‍,
    കൊട്ടുവാദ്യം,
    തട്ട്‌,
    ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍,
Percussion(verb)::
    കൊട്ടിനോക്കല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ epilogue, expressive, heuristics, skittish, spatter


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean