മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

trailer Edit
    ഒരു വാഹനത്താല്‍ വലിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വാഹനം


trailer Edit
Noun
    someone who takes more time than necessary; someone who lags behind


trailer Edit
Noun
    an advertisement consisting of short scenes from a motion picture that will appear in the near future


trailer Edit
Noun
    a large transport conveyance designed to be pulled by a truck or tractor


trailer Edit
Noun
    a wheeled vehicle that can be pulled by a car or truck and is equipped for occupancy


trailer Edit
Noun
    a trailer having wheels only in the rear; the front is supported by the towing vehicle


Entries from Olam Open Database

Trailer(noun)::
    തീവണ്ടി,
    ഒരു വാഹനത്താല്‍ വലിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരുവാഹനം,
    പരസ്യത്തിനുവേണ്ടി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങള്‍,
    ഒരു വാഹനത്താല്‍ വലിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വാഹനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ flapdoodle, ആര്യാചാരം, മയറ്റ്, മാര്‍ഗ്ഗദര്‍ശനം, അശ്വഗന്ധം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean