മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

percept Edit
    കാഴ്ച, വിഷയം


percept Edit
Noun
    the representation of what is perceived; basic component in the formation of a concept


Entries from Olam Open Database

Percept(noun)::
    കാഴ്‌ച,
    ഉപലബ്‌ധി,
    ഇന്ദ്രിയഗോചരം,
    വിഷയം,
    ഫലം,
    ധാരണ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ randie, ഭക്ഷടകം, അവനവന്‍, അശാന്ത, അനാമയം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean