മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

penguin Edit
    പെന്‍ഗ്വിന്‍ പക്ഷി


penguin Edit
Noun
    short-legged flightless birds of cold southern especially Antarctic regions having webbed feet and wings modified as flippers


Entries from Olam Open Database

Penguin(noun)::
    അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കയിലെ കടല്‍ത്താറാവ്,
    പറക്കാന്‍ കഴിയാത്ത,
    പെന്‍ഗ്വിന്‍,
    അന്റാര്‍ട്ടിക്കയിലെ ഒരിനം കടല്‍ത്താറാവ്‌,
    പെന്‍ഗ്വിന്‍ പക്ഷി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean