മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

peculate Edit
verb
    പണം അപഹരിക്കുക, പണം വഞ്ചിച്ചെടുക്കുക
    appropriate (as property entrusted to one's care) fraudulently to one's own use


Entries from Olam Open Database

Peculate(noun)::
    പണം,
Peculate(verb)::
    പണം വഞ്ചിച്ചെടുക്കുക,
    അപഹരിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ backroom, chauvinism, customer, organ, ചിങ്ങം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean