മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

partake Edit
verb
    പങ്കുകൊള്ളുക, പങ്കുവഹിക്കുക


partake Edit
Verb
    have some of the qualities or attributes of something


partake Edit
verb
    ഭാഗഭാക്കാക്കുക
    have, give, or receive a share of


partake Edit
verb
    പങ്ക്‌ അനുഭവിക്കുക
    consume


Entries from Olam Open Database

Partake()::
    പങ്കുകൊള്ളുക,
    ഭാഗഭാക്കാവുക,
    പൊതുപ്രശ്നമാകുക,
Partake(verb)::
    പങ്കുകൊള്ളുക,
    പങ്ക്‌ ലഭിക്കുക,
    പങ്ക്‌ അനുഭവിക്കുക,
    പങ്കെടുക്കുക,
    ഭാഗഭാക്കാക്കുക,
    പങ്കുക്കൊള്ളുക,
    അധികാരം ഉണ്ടാകുക,
    പങ്കുവഹിക്കുക,
    ലക്ഷണം ഉണ്ടാകുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ accumbent, unidentified, അന്തസ്സുഖന്‍, പ്രോഗ്രാം, വക്താവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean