മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

Parkinson Edit
Noun
    English surgeon (1755-1824)


Parkinson Edit
Noun
    British historian noted for ridicule of bureaucracies (1909-1993)


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ vindictive, baud rate, cannery, പ്രതിവിന്ധ്യന്‍, മതസൗഹാര്‍ദ്ദം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean