മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

pantaloon Edit
    വിദൂഷകവസ്ത്രം, അയഞ്ഞ കാല്‍ശരായി


pantaloon Edit
Noun
    trousers worn in former times


Pantaloon Edit
Noun
    a character in the commedia dell'arte; portrayed as a foolish old man


Pantaloon Edit
Noun
    a buffoon in modern pantomimes; the butt of jokes


Entries from Olam Open Database

Pantaloon(adjective)::
    അയഞ്ഞകാല്‍ശരായി,
Pantaloon(noun)::
    വിദൂഷവസ്‌ത്രം,
    മൂകനാടകത്തിലെ വിദൂഷകന്‍,
    കാലുറ,
    കാല്‍ച്ചട്ട,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ wizened, അശേഷ, ബാലദലകം, വികൃത, കാകന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean