മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

padken Edit
    കള്ളന്മാരുടെ സങ്കേതമായ വിടുതിവീട്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ agoraphobia, christmas day, മടവി, മീമാംസകന്‍, അനുകര്‍ത്താവ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean