മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ovate Edit
    അണ്ഡാകൃതിയായ


ovate Edit
Adjective
    of a leaf shape; egg-shaped with the broader end at the base


ovate Edit
adjective
    ദീര്‍ഘവൃത്താകൃതിയായ
    rounded like an egg


Entries from Olam Open Database

Ovate(adjective)::
    അണ്‌ഡാകൃതിയായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ plumbago, republic, അടയ്ക്കാപ്പഴം, അവധാതവ്യ, വിവര്‍ജ്ജിക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean