മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

other Edit
    വേറെ, ബാക്കിയുള്ള
    Not the same one or ones already mentioned or, implied


other Edit
Adjective
    not the same one or ones already mentioned or implied
eg: today isn't any other day


other Edit
Adjective
    not the same one or ones already mentioned or implied
eg: the construction of highways and other public works


other Edit
Adjective
    not the same one or ones already mentioned or implied
eg: he asked for other employment


other Edit
Adjective
    not the same one or ones already mentioned or implied
eg: any other person would tell the truth


other Edit
Adjective
    not the same one or ones already mentioned or implied
eg: his other books are still in storage


other Edit
Adjective
    not the same one or ones already mentioned or implied
eg: then we looked at the other house


other Edit
Adjective
    not the same one or ones already mentioned or implied
eg: hearing was good in his other ear


other Edit
Adjective
    not the same one or ones already mentioned or implied
eg: the other sex


other Edit
Adjective
    not the same one or ones already mentioned or implied
eg: she lived on the other side of the street from me


other Edit
Adjective
    not the same one or ones already mentioned or implied
eg: went in the other direction


other Edit
Adjective
    recently past
eg: the other evening


other Edit
Adjective
    belonging to the distant past
eg: in other times


other Edit
Adjective
    very unusual; different in character or quality from the normal or expected
eg: a strange, other dimension...where his powers seemed to fail


other Edit
Pronoun
    person or thing not already mentioned


other
    ഇതര, അന്യ


Entries from Olam Open Database

Other()::
    വേറൊന്ന്‌,
    രണ്ടാമത്തെ,
    മറ്റേത്‌,
    വ്യത്യസ്തമായ,
Other(adjective)::
    മറ്റേതായ,
    വ്യത്യസ്‌തമായ,
    അപരമായ,
    അതിരിക്തനായ,
    ബാക്കിയുള്ള,
    അന്യമായ,
    ശേഷമുള്ള,
Other(conjunction)::
    അഥവാ,
    വേറെ,
    അന്യഥാ,
Other(noun)::
    അപരന്‍,
    ഇതരന്‍,
    മറ്റുള്ളവര്‍,
    ദൈവം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ homework, മങ്കുട്ടപ്പയറ്, അനുകന്പ്യന്‍, പ്രക്ഖരം, ഒച്ചയടപ്പ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean