മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

neddy Edit
    കഴുത, ഗര്‍ദഭം


neddy Edit
Noun
    a horse bred for racing


neddy Edit
Noun
    A pet name for a donkey


Entries from Olam Open Database

Neddy(noun)::
    കഴുത,
    മടയന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ viceroy, yodel, അഴവ്, വാഹ, മൂതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean