മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ordeal Edit
noun
    കടുത്ത ആപത്ത്
    A severe or trying experience


ordeal Edit
noun
    അഗ്നിപരീക്ഷ,കഠിനപരീക്ഷണം
    a primitive method of determining a person's guilt or innocence by subjecting the accused person to dangerous or painful tests believed to be under divine control; escape was usually taken as a sign of innocence


ordeal
    അഗ്നിപരീക്ഷ


Entries from Olam Open Database

Ordeal()::
    ആപത്ത്,
Ordeal(adjective)::
    ഈശ്വരപരീക്ഷാപരമായ,
Ordeal(noun)::
    ആപത്ത്‌,
    കഠിനപരീക്ഷണം,
    അഗ്നിപരീക്ഷ,
    പരമയാതന,
    കടുത്ത ആപത്ത്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ naive, ഫര്‍ലാങ്ങ്, പാല്‍ക്കലം, പള്ളിവാള്‍, കോശമൂലന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean