മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

orchestra Edit
    വാദ്യവൃന്ദം, മേളക്കാരുടെ സംഘം
    A musical organization consisting, of a group of instrumentalists including string players


orchestra Edit
Noun
    a musical organization consisting of a group of instrumentalists including string players


orchestra Edit
Noun
    seating on the main floor in a theater


orchestra
    മേളക്കാരന്‍, മേളപ്പണം


Entries from Olam Open Database

Orchestra()::
    വാദ്യവൃന്ദം,
    വാദവൃന്ദം,
Orchestra(noun)::
    മേളക്കാരുടെ സംഘം,
    വിവിധ വാദ്യങ്ങള്‍,
    അര്‍ദ്ധവൃത്താകാരമായ വാദ്യസ്ഥലം,
    വാദ്യമേളക്കാര്‍,
    പക്കവാദ്യസമൂഹം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ phosphorescence, അതീന്ദ്രീയത്വം, ഇച്ഛാനുസാരം, ഉടമണി, ഉഡുംബരന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean