മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

separator Edit
    ഡേറ്റയിലെ യുക്തി സഹമായ ഒരോ ഭാഗത്തെയം വേര്‍തിരിച്ച് കാണിക്കുവാന്‍, ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചിഹ്നം


separator Edit
Noun
    an apparatus that uses centrifugal force to separate particles from a suspension


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ garth, churl, അപാസരണം, അസനപര്‍ണ്ണി, പ്രസൂപ്തി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean