മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

oral Edit
    വായെ സംബന്ധിച്ച


oral Edit
Adjective
    using speech rather than writing
eg: an oral tradition


oral Edit
Adjective
    using speech rather than writing
eg: an oral agreement


oral Edit
Adjective
    of or relating to or affecting or for use in the mouth
eg: oral hygiene


oral Edit
Adjective
    of or relating to or affecting or for use in the mouth
eg: an oral thermometer


oral Edit
Adjective
    of or relating to or affecting or for use in the mouth
eg: an oral vaccine


oral Edit
Adjective
    of or involving the mouth or mouth region or the surface on which the mouth is located
eg: the oral cavity


oral Edit
Adjective
    of or involving the mouth or mouth region or the surface on which the mouth is located
eg: the oral mucous membrane


oral Edit
Adjective
    of or involving the mouth or mouth region or the surface on which the mouth is located
eg: the oral surface of a starfish


oral Edit
Adjective
    a stage in psychosexual development when the child's interest is concentrated in the mouth; fixation at this stage is said to result in dependence, selfishness, and aggression


oral Edit
Noun
    an examination conducted by spoken communication


Entries from Olam Open Database

Oral(adjective)::
    വാക്കാലുളള,
    വാമൊഴിയായ,
    വായയെ സംബന്ധിക്കുന്ന,
    വായെ സംബന്ധിച്ച,
    വാക്കാലുള്ള,
    വാങ്‌മൂലമായ,
    വായിലൂടെ അകത്താക്കുന്ന,
    വാഗ്വിശേഷമുള്ള,
    ശാബ്‌ദികമായ,
    വാചികമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ augment, ബുസ്തം, അശിത, നരത, മൂത്തപ്പിളള


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean