മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

asquint Edit
    കോങ്കണ്ണായി, ഇടങ്കണ്ണാലെ


asquint Edit
Adjective
    (used especially of glances) directed to one side with or as if with doubt or suspicion or envy


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ preferably, shrive, അപദരൂഹ, അനിമിത്തന്‍,


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean