മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

oomph Edit
noun
    ചുറുചുറുക്ക്, ലൈംഗികാകര്‍ഷണം


oomph Edit
noun
    ലൈംഗികാകര്‍ഷണം
    attractiveness to the opposite sex


oomph Edit
noun
    ആകര്‍ഷകത്വം
    the activeness of an energetic personality


Entries from Olam Open Database

Oomph(adjective)::
    ആകര്‍ഷകത്വം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ octopod, അകുടില, ആരണ്യന്‍, ആദിനവം, മലിനമുഖം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean