മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

onyx Edit
    ഒരിനം വെള്ളക്കല്ല്


onyx Edit
Noun
    a chalcedony with alternating black and white bands; used in making cameos


Entries from Olam Open Database

Onyx(noun)::
    ഗോമേദകം,
    ഒരിനം വെള്ളക്കല്ല്‌,
    നേത്ര പടലത്തിന്റെ അധോഭാഗത്തെ അതാര്യത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അന്തര്‍വ്വിഷ്ട, ചെകിറി, മറ, പരള, തത്തി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean