മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

rubber Edit
    ഉരയ്ക്കുന്നവന്‍, അരം, കത്തിക്കല്ല്


rubber Edit
    റബര്‍, എഴുത്തുമായ്ക്കുന്ന ഇന്ത്യാറബര്‍


rubber Edit
Noun
    an elastic material obtained from the latex sap of trees (especially trees of the genera Hevea and Ficus) that can be vulcanized and finished into a variety of products


rubber Edit
Noun
    any of various synthetic elastic materials whose properties resemble natural rubber


rubber Edit
Noun
    an eraser made of rubber (or of a synthetic material with properties similar to rubber); commonly mounted at one end of a pencil


rubber Edit
Noun
    contraceptive device consisting of a sheath of thin rubber or latex that is worn over the penis during intercourse


rubber Edit
Noun
    a waterproof overshoe that protects shoes from water or snow


rubber Edit
Verb
    coat or impregnate with rubber


rubber Edit
Adjective
    returned for lack of funds
eg: a rubber check


Entries from Olam Open Database

Rubber(adjective)::
    ചിലയിനം മരങ്ങളുടെ കറയില്‍നിന്നോ പെട്രോളിയം അഥവാ കല്‍ക്കരി ഉത്പന്നങ്ങളില്‍നിന്നോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബലമുള്ളതും വലിയുന്നതുമായ വസ്തു,
    പെന്‍സിലോ പേനയോ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ പാടുകള്‍ മായ്ക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന റബ്ബര്‍,
    റബര്‍കൊണ്ടു നിര്‍മ്മിച്ച,
Rubber(noun)::
    റബ്ബര്‍,
    ഉരയ്‌ക്കുന്നവന്‍,
    കത്തിക്കല്ല്‌,
    റബര്‍,
    റബര്‍മരം,
    അരം,
    ഉഴിച്ചില്‍കാരന്‍,
    എഴുത്തുമായ്‌ക്കുന്ന ഇന്ത്യാറബര്‍,
    ഒരു ശീട്ടുകളി,
    റബര്‍ മേല്‍ചെരിപ്പ്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ petard, provide, ആരമ്പപൈതല്‍, യാജകന്‍, മുഖക്കണ്ണാടി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean