മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

old Edit
    പ്രായം ചെന്ന, വയോ വൃദ്ധനായ, അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള


old Edit
Adjective
    (used especially of persons) having lived for a relatively long time or attained a specific age
eg: his mother is very old


old Edit
Adjective
    (used especially of persons) having lived for a relatively long time or attained a specific age
eg: a ripe old age


old Edit
Adjective
    (used especially of persons) having lived for a relatively long time or attained a specific age
eg: how old are you?


old Edit
Adjective
    of long duration; not new
eg: old tradition


old Edit
Adjective
    of long duration; not new
eg: old house


old Edit
Adjective
    of long duration; not new
eg: old wine


old Edit
Adjective
    of long duration; not new
eg: old country


old Edit
Adjective
    of long duration; not new
eg: old friendships


old Edit
Adjective
    of long duration; not new
eg: old money


old Edit
Adjective
    (used for emphasis) very familiar
eg: good old boy


old Edit
Adjective
    (used for emphasis) very familiar
eg: same old story


old Edit
Adjective
    skilled through long experience
eg: an old offender


old Edit
Adjective
    skilled through long experience
eg: the older soldiers


old Edit
Adjective
    belonging to some prior time


old Edit
Adjective
    (used informally especially for emphasis)
eg: had us a high old time


old Edit
Adjective
    just preceding something else in time or order
eg: my old house was larger


old Edit
Noun
    past times (especially in the phrase 'in days of old')


Old Edit
Adjective
    of a very early stage in development
eg: Old English is also called Anglo Saxon


Old Edit
Adjective
    of a very early stage in development
eg: Old High German is High German from the middle of the 9th to the end of the 11th century


old
    പൗര്‍വിക, പൂര്‍വ്വഭാവന, മുതു, ജൂര്‍ണ്ണ, പൂര്‍വ്വിക, ചിരതന, പാതാണി, അനദ്യതന, പ്രതന, പഴഞ്ചന്‍, പഴേ, ജര്‍ജ്ജര, പഴയ


Entries from Olam Open Database

Old()::
    പ്രായം ചെന്ന,
    പ്രായാധിക്യമുളള,
    ജീര്‍ണ്ണിച്ച,
Old(adjective)::
    വൃദ്ധനായ,
    പ്രായമുള്ള,
    പഴയ,
    പണ്ടേയുള്ള,
    പ്രായാധിക്യമുള്ള,
    അനുഭവസമ്പത്തുള്ള,
    പഴക്കമുള്ള,
    വാര്‍ദ്ധക്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള,
    വയോവൃദ്ധനായ,
    യുക്തവയസെത്തിയ,
    പുരാതനമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ apposite, opal, picket, pursuer, rescind


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean