മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

offscouring Edit
    നിന്ദ്യന്‍, നിന്ദിതന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ barrage, അഖണ്ഡനം, ബലാഗുളംച്യാദി, വഡവ, വിരകുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean