മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

crape Edit
    ചുളിവുകളുള്ള ലോലമായ തുണി


crape Edit
Noun
    small very thin pancake


crape Edit
Noun
    a soft thin light fabric with a crinkled surface


crape Edit
Verb
    cover or drape with crape
eg: crape the mirror


crape Edit
Verb
    curl tightly


Entries from Olam Open Database

Crape(noun)::
    ചുളിവുകളുള്ള ലോലമായ തുണി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇന്ദ്രപുത്രന്‍, ചെറുതേന്‍, വ്യഷ്ടി, അഭിഹത, സമീകരണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean