മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

librarian Edit
    ഗ്രന്ഥശാലാധികാരി, ലൈബ്രേറിയന്‍


librarian Edit
Noun
    a professional person trained in library science and engaged in library services


Entries from Olam Open Database

Librarian(noun)::
    പുസ്‌തകശാലാധികാരി,
    ഗ്രന്ഥശാലാപരിപാലകന്‍,
    ഗ്രന്ഥശാലാധികാരി,
    ലൈബ്രറിയന്‍,
    പുസ്തകശാലാധികാരി,
    ഗ്രന്ഥാലയവിചാരകന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ courterous, incredulous, ആമമാംസം, സ്തുനകം, left justify


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean