മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

oblige Edit
    കടമപ്പെടുത്തക, ഉപകാരം ചെയ്യുക


oblige Edit
verb
    നിര്‍ബന്ധിക്കുക
    force somebody to do something


oblige Edit
verb
    കൃതജ്ഞതയുണ്ടായിരിക്കുക,കടപ്പെട്ടവനാക്കുക
    bind by an obligation; cause to be indebted


oblige Edit
verb
    ഉപകാരം ചെയ്യുക
    provide a service or favor for someone
eg: We had to oblige him


Entries from Olam Open Database

Oblige(verb)::
    നിര്‍ബന്ധിക്കുക,
    നിയമപ്രകാരം ചുമതലയുള്ളവരാക്കുക,
    കടമപ്പെടുത്തുക,
    ഉപകാരം ചെയ്യുക,
    കൃതജ്ഞതയുണ്ടായിരിക്കുക,
    കടപ്പെട്ടവനാക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bin, depurate, nepotism, അഖിദിര, മൂത്രകോശം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean