മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ensue Edit
    സംഭവിക്കുക, തുടര്‍ന്നുവരിക


ensue Edit
Verb
    issue or terminate (in a specified way, state, etc.); end


Entries from Olam Open Database

Ensue(verb)::
    തുടര്‍ന്ന്‌ സംഭവിക്കുക,
    തുടര്‍ന്നുവരിക,
    പിന്‍തുടരുക,
    അടുത്തു സംഭവിക്കുക,
    തുടര്‍ന്നു വരിക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ brusquely, enumerate, shovel, bubonic plague, അപ്പാര്‍ത്തീഡ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean