മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

nosy-parker Edit
    മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളില്‍ (അനാവശ്യമായി) ഇടപെടുന്നവന്‍
    A person who, meddles in the affairs of others


nosy-parker Edit
Noun
    a person who meddles in the affairs of others


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ duplex, skunk, substandard, മഹാ, അവ്യക്തഗണിതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean