മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

rendezvous Edit
    സമാഗമസ്ഥലം, സങ്കേതം
    (n)A meeting planned at a certain time, and place


rendezvous Edit
    സങ്കേതം, സന്ധിക്കാന്‍ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലം


rendezvous Edit
Noun
    a meeting planned at a certain time and place


rendezvous Edit
Noun
    a place where people meet
eg: he was waiting for them at the rendezvous


rendezvous Edit
Noun
    a date; usually with a member of the opposite sex


rendezvous Edit
Verb
    meet at a rendezvous


Entries from Olam Open Database

Rendezvous(noun)::
    സങ്കേതം,
    സന്ധിക്കാന്‍ നേരത്തേ നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലം,
    സമാഗമസ്ഥാനം,
Rendezvous(verb)::
    നിശ്ചയിച്ച ദിക്കില്‍ ഒന്നിക്കുക,
    സങ്കേതത്തില്‍ സന്ധിക്കുക,
    മുന്‍നിശ്ചയമനുസരിച്ചുള്ള സ്ഥലത്ത്‌ ഒത്തു കൂടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ crux, യാന്ത്രിക, ഒഴിച്ചില്‍, മടിശ്ശീല, മൃത്യുനാശനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean