മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

nook Edit
    മുക്ക്, മുല, കോണ്‍


nook Edit
Noun
    a sheltered and secluded place


nook Edit
Noun
    an interior angle formed by two meeting walls


Entries from Olam Open Database

Nook(noun)::
    മറവുള്ള സ്ഥലം,
    വിവിക്തം,
    മുക്ക്‌,
    കോണ്‍,
    മറവുള്ളസ്ഥലം,
    മൂല,
    ഇടുക്ക്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ coach, അച്ച്, അന്തര്‍ദ്ദശ, ഇത്രയും, മജ്ജിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean