മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

nog Edit
    കുറ്റി, മരയാണി, കീലകം


nog Edit
Noun
    a wooden pin pushed or driven into a surface


nog Edit
Noun
    a wooden block built into a masonry wall so that joinery structure can be nailed to it


Entries from Olam Open Database

Nog(noun)::
    മരയാണി,
    കീലകം,
    കുറ്റി,
Nog(verb)::
    കുറ്റിയടിച്ചുറപ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ affective, infer, spice, suppliant, അടിദ്രവ്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean