മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

hate Edit
    വെറുക്കുക, നിന്ദിക്കുക


hate Edit
Verb
    dislike intensely; feel antipathy or aversion towards
eg: I hate Mexican food


hate Edit
Noun
    the emotion of intense dislike; a feeling of dislike so strong that it demands action


hate
    പിരാകുക, പുലവുക, വെറുക്കുക, നിര്‍വ്വേദം


Entries from Olam Open Database

Hate(noun)::
    verupp,
    താത്പര്യം തോന്നാതിരിക്കുക,
    ചെയ്യാന്‍ വിമുഖത കാണിക്കുക,
    വെറുപ്പ്‌,
    പക,
Hate(verb)::
    വെറുക്കുക,
    നിന്ദിക്കുക,
    കഠിനമായി വെറുക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ daddy, holler, ingratiate, rabid, അകുണ്ഠക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean