മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

nationality Edit
    പൗരത്വം, ദേശീയത


nationality Edit
Noun
    people having common origins or traditions and often comprising a nation
eg: immigrants of the same nationality often seek each other out


nationality Edit
Noun
    people having common origins or traditions and often comprising a nation
eg: such images define their sense of nationality


nationality Edit
Noun
    the status of belonging to a particular nation by birth or naturalization


Entries from Olam Open Database

Nationality(noun)::
    ദേശീയത,
    ജനത,
    രാഷ്‌ട്രമെന്നനിലയ്‌ക്കുള്ള വിഭാഗം,
    സ്വദേശാഭിമാനം,
    രാഷ്‌ട്രം,
    ഒരു രാഷ്‌ട്രത്തിനകത്തെ വ്യതിരിക്ത ജനവിഭാഗം,
    പൗരത്വം,
    ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ജനങ്ങള്‍,
    ദേശനിവാസികള്‍,
    ദേശസ്നേഹം,
    ദേശീയ സ്വഭാവം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inroad, jumbo, rectal, അവനിശ്ചയം, ഇനായത്തുനാമ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean