മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

addle Edit
    ചിന്താക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുക, ചീഞ്ഞതാകുക
    create confusion, Become rotten


addle Edit
Verb
    mix up or confuse


addle Edit
Verb
    become rotten
eg: addled eggs


Entries from Olam Open Database

Addle()::
    ചിന്താക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുക,
    ചീഞ്ഞതാകുക,
Addle(adjective)::
    ശൂന്യമായ,
    കേടാകുക,
    നിഷ്ഫലമായ,
Addle(verb)::
    ഉപയോഗ ശൂന്യമാക്കുക,
    നിഷ്‌പ്രയോജനമായത്തീര്‍ന്ന,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അതിഥിസേവ, വലങ്കൈ, ഉഭയജീവികള്‍, പടുകിഴവന്‍, തൃഷിതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean