മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

narcotic Edit
noun
    വേദന സംഹാരി, മയക്കുമരുന്ന്


narcotic Edit
Adjective
    of or relating to or designating narcotics
eg: narcotic addicts


narcotic Edit
adjective
    മയക്കമോ മൂര്‍ച്ചയോ വേദനാശമനമോ ഉണ്ടാക്കുന്ന, ഉറക്കുന്ന, മയക്കം വരുത്തുന്ന
    inducing stupor or narcosis
eg: narcotic drugs


narcotic Edit
Adjective
    inducing mental lethargy
eg: a narcotic speech


narcotic Edit
noun
    വേദനസംഹാരി, ദോഷകരമായ ഔഷധം
    a drug that produces numbness or stupor; often taken for pleasure or to reduce pain; extensive use can lead to addiction


Entries from Olam Open Database

Narcotic(adjective)::
    ദോഷകരമായ ഔഷധം,
    മയക്കുമരുന്ന്,
    മയക്കമോ, മൂര്‍ച്ചയോ, വേദനാശമനമോ ഉണ്ടാക്കുന്ന,
    ഉറക്കുന്ന,
    മയക്കം വരുത്തുന്ന,
Narcotic(noun)::
    വേദനസംഹാരി,
    നിദ്രൗഷധം,
    മയക്കുമരുന്ന്‌,
    ഉറക്കം വരുത്തുന്ന എന്തും,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്രമണം, ആചമനകം, ചാരത്ത്, അച്ചാച്ചന്‍, അപുത്രകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean