മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ante Edit
    മുമ്പെ, മുമ്പിലായിട്ടുള്ള


ante Edit
Noun
    (poker) the initial contribution that each player makes to the pot


ante Edit
Verb
    place one's stake


Entries from Olam Open Database

Ante(adjective)::
    മുമ്പിലുള്ള,
Ante(prefix)::
    മുമ്പെ,
    മുമ്പിലായിട്ടുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ slaver, ആട്ടുപട്ടി, വ്രജകിശോരന്‍, ഉര്‍വ്വരര്‍, പൂരപ്പാട്ട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean