മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

nag Edit
    ചെറു കുതിര


nag Edit
    സദാ അധിക്ഷേപിക്കക


nag Edit
Verb
    bother persistently with trivial complaints
eg: She nags her husband all day long


nag Edit
Verb
    worry persistently
eg: nagging concerns and doubts


nag Edit
Verb
    remind or urge constantly
eg: she nagged to take a vacation


nag Edit
Noun
    someone (especially a woman) who annoys people by constantly finding fault


nag Edit
Noun
    an old or over-worked horse


Entries from Olam Open Database

Nag(noun)::
    സവാരിക്കുപയോഗിക്കുന്ന കുതിര,
    സദാ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന,
    നിരന്തരം ശല്യം ചെയ്യുക,
    ചെറുകുതിര,
    കുതിര,
Nag(verb)::
    ശകാരിക്കുക,
    അപലപിക്കുക,
    അധിക്ഷേപിക്കുക,
    വേദനിപ്പിക്കുക,
    സദാ അധിക്ഷേപിക്കുക,
    നിരന്തരം വേദന അനുഭവപ്പെടുക,
    അടിക്കടി കുറ്റപ്പെടുത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ twitch, ബൃഹത്സംഹിത, ചക്രം, വേണം, മാതുവം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean