മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

monotonous Edit
    വിരസമായ, ഏകതാനമായ


monotonous Edit
Adjective
    tediously repetitious or lacking in variety
eg: nothing is so monotonous as the sea


monotonous Edit
Adjective
    sounded or spoken in a tone unvarying in pitch
eg: the owl's faint monotonous hooting


Entries from Olam Open Database

Monotonous(adjective)::
    ഏകതാനമായ,
    വൈചിത്യ്രമില്ലാത്ത,
    ആദ്യന്തം ഏകരീതിയിലുള്ള,
    വിരസമായ,
    ഒരേ പ്രകാരമുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ exasperation, ആവണ, ആനൈപുണ്യം, ബ്ലീച്ച്, പരീക്ഷണശാല


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean