മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

monger Edit
noun
    വില്ക്കുന്നവന്‍, വ്യാപാരി


monger Edit
Noun
    someone who purchases and maintains an inventory of goods to be sold


monger Edit
Verb
    sell or offer for sale from place to place


Entries from Olam Open Database

Monger(noun)::
    വില്‍ക്കുന്നവന്‍,
    വ്യാപാരി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മഞ്ജുള, അസുധാരണം, ബ്രഹ്മപുരാണം, ചഞ്ചലചിത്തം, ചോമ്പല്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean