മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

mis Edit
    ശരിയായ, തെറ്റായ


MIS Edit
    മാനേജ്മെന്‍റ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സിസ്റ്റം


Entries from Olam Open Database

Mis(adjective)::
    ശരിയല്ലാത്ത,
    തെറ്റായ,
    വിപരീതമായ,
Mis(noun)::
    മാനേജ്‌മെന്റ്‌ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സിസ്റ്റം,
    ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭരണനിര്‍വ്വഹണത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാനായി കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ക്രാഡീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സംവിധാനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ decurrent, delegation, emphatic, rung, spiral


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean