മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

evacuate Edit
    ജനങ്ങളെ ഒഴിച്ചുമാറ്റുക


evacuate Edit
Verb
    move out of an unsafe location into safety
eg: After the earthquake, residents were evacuated


evacuate Edit
Verb
    empty completely
eg: evacuate the bottle


evacuate Edit
Verb
    move people from their homes or country


evacuate Edit
Verb
    create a vacuum in (a bulb, flask, reaction vessel)


evacuate Edit
Verb
    excrete or discharge from the body


Entries from Olam Open Database

Evacuate(verb)::
    ജനങ്ങളെ ഒഴിച്ചുമാറ്റുക,
    ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക,
    വിസര്‍ജ്ജിക്കുക,
    ഒഴിപ്പിക്കുക,
    ശൂന്യമാക്കുക,
    ഒന്നുമില്ലാതാക്കുക,
    അപകടസ്ഥലത്തുനിന്നും കുടിയൊഴിപ്പിക്കുക,
    സൈന്യത്തെ പിന്‍വലിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ faction, ramify, unaware, മണിത്തൂമ്പ, ഛേദ്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean