മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

minor Edit
    ചെറുതായ, ചെറിയ


minor Edit
Adjective
    of lesser importance or stature or rank
eg: a minor poet


minor Edit
Adjective
    of lesser importance or stature or rank
eg: had a minor part in the play


minor Edit
Adjective
    of lesser importance or stature or rank
eg: a minor official


minor Edit
Adjective
    of lesser importance or stature or rank
eg: many of these hardy adventurers were minor noblemen


minor Edit
Adjective
    of lesser importance or stature or rank
eg: minor back roads


minor Edit
Adjective
    lesser in scope or effect
eg: had minor differences


minor Edit
Adjective
    lesser in scope or effect
eg: a minor disturbance


minor Edit
Adjective
    inferior in number or size or amount
eg: a minor share of the profits


minor Edit
Adjective
    inferior in number or size or amount
eg: Ursa Minor


minor Edit
Adjective
    of a scale or mode
eg: the minor keys


minor Edit
Adjective
    of a scale or mode
eg: in B flat minor


minor Edit
Adjective
    not of legal age
eg: minor children


minor Edit
Adjective
    of lesser seriousness or danger
eg: suffered only minor injuries


minor Edit
Adjective
    of lesser seriousness or danger
eg: some minor flooding


minor Edit
Adjective
    of lesser seriousness or danger
eg: a minor tropical disturbance


minor Edit
Adjective
    of your secondary field of academic concentration or specialization


minor Edit
Adjective
    of the younger of two boys with the same family name
eg: Jones minor


minor Edit
Adjective
    warranting only temporal punishment


minor Edit
Adjective
    limited in size or scope


minor Edit
Noun
    a young person of either sex


Minor
    കിശോരകന്‍, കുഞ്ഞ്, കിശോരന്‍, സിദ്ധന്‍, കുട്ടി


Entries from Olam Open Database

Minor(adjective)::
    ചെറിയ,
    കുറഞ്ഞ,
    ലഘുവായ,
    ഗൗണ,
    യുക്തവയസ്‌ എത്താത്ത,
    ചെറുതായ,
    തുച്ഛമായ,
    അപ്രധാനമായ,
    ഇളയ,
    അധമ സ്വരമായ,
Minor(noun)::
    പ്രായപൂര്‍ത്തി വരാത്തയാള്‍,
    യുക്തവയസ്സില്‍ കുറഞ്ഞയാള്‍,
    ചെറുസംജ്ഞ,
    കുട്ടി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ beatify, അരി, അംശജന്‍, കാപാലിക, തക്കിടിമുണ്ടന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean