മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

mimosa Edit
    തൊട്ടാവാടിച്ചെടി


mimosa Edit
Noun
    evergreen Australasian tree having white or silvery bark and young leaves and yellow flowers


mimosa Edit
Noun
    any of various tropical shrubs or trees of the genus Mimosa having usually yellow flowers and compound leaves


mimosa Edit
Noun
    a mixed drink containing champagne and orange juice


Entries from Olam Open Database

Mimosa(noun)::
    തൊട്ടാവാടി,
    തൊട്ടാവാടിച്ചെടി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ flying squad, അഭക്ഷം, പ്രകാശനീയ, ഋജുബുദ്ധി, മധുപ്രിയന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean