മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

soar Edit
    പറന്നുകയറുക, മേല്പോട്ടുകയറുക


soar Edit
Verb
    rise rapidly
eg: the dollar soared against the yen


soar Edit
Verb
    fly by means of a hang glider


soar Edit
Verb
    fly upwards or high in the sky


soar Edit
Verb
    go or move upward
eg: The stock market soared after the cease-fire was announced


soar Edit
Verb
    fly a plane without an engine


soar Edit
Noun
    the act of rising upward into the air


Entries from Olam Open Database

Soar()::
    കുതിച്ചുകയറ്റംട,
    പറന്നുകയറല്‍,
Soar(adjective)::
    ഉയരുന്ന,
    കുതിച്ചുകയറുന്ന,
Soar(noun)::
    എഴുന്ന ഉയരം,
    എണ്ണത്തില്‍ അധികരിക്കുക,
    കിളരുക,
    ഉയരുക,
Soar(verb)::
    പറന്നുകയറുക,
    കുതിച്ചുകയറുക,
    മേല്‍പോട്ടുകയറുക,
    ഉയര്‍ന്നുപറക്കുക,
    ഉയര്‍ന്നുപറക്കല്‍,
    ഉയര്‍ന്നു പറക്കുക,
    അധികരിക്കുക,
    പെരുകുക,
    ഉയരങ്ങളിലേയ്‌ക്ക്‌ കുത്തനെ പറക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അടുക്കുമത്, അഗ്നിചയം, അഹിരിപു, വൈശദം, അപഥ്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean