മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

mill Edit
    യന്ത്രശാല, തിരിക്കല്ല്, ആട്ടുക്കല്ല്


mill Edit
Noun
    a plant consisting of one or more buildings with facilities for manufacturing


mill Edit
Noun
    machinery that processes materials by grinding or crushing


mill Edit
Noun
    the act of grinding to a powder or dust


mill Edit
Verb
    move about in a confused manner


mill Edit
Verb
    grind with a mill
eg: mill grain


mill Edit
Verb
    produce a ridge around the edge of
eg: mill a coin


mill Edit
Verb
    roll out (metal) with a rolling machine


Mill Edit
Noun
    English philosopher and economist remembered for his interpretations of empiricism and utilitarianism (1806-1873)


Mill Edit
Noun
    Scottish philosopher who expounded Bentham's utilitarianism; father of John Stuart Mill (1773-1836)


Entries from Olam Open Database

Mill(noun)::
    യന്ത്രശാല,
    ആട്ടുകല്ല്‌,
    തിരികല്ല്‌,
    പൊടിക്കുന്ന യന്ത്രം,
    നെല്ലുകുത്തു യന്ത്രം,
    തൊഴില്‍ശാല,
Mill(verb)::
    ആട്ടുകല്ല്,
    പൊടിക്കുന്ന യന്ത്രം,
    നെല്ലുകുത്ത് യന്ത്രം,
    പൊടിക്കുക,
    അരയ്‌ക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ disarm, plastid, വിഴല്‍, മനക്കാമ്പ്, ഇവറ്റ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean