മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

metaphor Edit
    രൂപകാലങ്കാരം


metaphor Edit
Noun
    a figure of speech in which an expression is used to refer to something that it does not literally denote in order to suggest a similarity


Entries from Olam Open Database

Metaphor()::
    ഭാവാര്‍ത്ഥം,
    സാദൃശ്യം,
Metaphor(noun)::
    രൂപകം,
    അലങ്കാരം,
    രൂപകാലങ്കാരം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്ഷപിത, അകസ്മാത്, വിളമ്പുകാരന്‍, അശരണന്‍, ആക്ഷേപം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean